Real qazlar. Van der Vaals tənliyi

Azerice versiyon için aşağıdan dosyayı yükleyiniz.

Bilindiği gibi ideal gazlar, boyutları ve birbirleri ile etkileşimi dikkate alınmayan çok küçük, düzensiz hareket eden aynı tür moleküller toplamından oluşur. Onların molekülleri kendileri ile ve kabın duvarı ile esnek çarpışıyorlar. İdeal gazdan farklı olarak gerçek gazlarda moleküllerin boyutları ve aralarındaki etkileşim kuvvetleri dikkate alınır. İdeal gazlar Mendeleyev – Klapeyron denklemi ile açıklanabilir, yani 1 mol gaz için bu denklem  PV = RT
Real gazlara bu denklemi uygulamak mümkün olmuyor. O yüzden de bu denklemde belli ilaveler yapılmalıdır. Öyle ki, bu tənlikdə moleküllerin belirli hacimleri ve onlar arasındaki etkileşim kuvveti dikkate alınmamıştır. Mendeleyev – Klapeyron denklemine belli eklentileri dahil eden alim Van-der-Vaals olmuştur. Van-der-Vaals bu denkleme 2 kantitatif eklemiştir. Onlardan biri gazın özel hacmi, diğeri ise onun baskısına aittir.

Yorum yapabilirsiniz